DOPORUČUJEME

Facebook

Blog a recepty
 • 5. ročník Mikulovského gourmet festivalu

  Pozvánka na 5. ročník Mikulovského gourmet festivalu 6.–8. června 2014. GastroHome.cz a REGIONALL EXPRESS s.r.o. jsou výhradními dodavateli ovoce a zeleniny pro tento festival.

Newsletter
Registrujte se pro zasílání novinek!

Obch. podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu www.gastrohome.cz a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cenu za doručení zboží dopravcem a doručovací adresu. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci nebo převzetím při osobním odběru. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy zboží mohou být zkreslené digitalizací.

2. Záruka a vrácení zboží

Není-li stanoveno jinak, na veškeré naše zboží se vztahuje standardní délka záruční doby 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím.

Jsme si vědomi, že při nákupu zboží přes internet není možné si zboží řádně prohlédnout a proto Vám poskytujeme záruku vrácení peněz. Jestliže bezprostředně po převzetí zásilky zjistíte, že Vám zakoupené zboží nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení vrátit (určující je datum odeslání) na naši adresu. O vrácení zboží nás prosím informujte e-mailem nebo telefonicky. Peníze za zboží Vám budou neprodleně zaslány zpět – bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Při vracení zboží musí být splněny následující podmínky:

 • zboží musí být nepoužité a nepoškozené
 • ve vracené zásilce musí být vložen doklad o koupi (faktura, paragon)

Vracíme pouze peníze za zboží, nikoli za dopravné. Dopravné za vracené zboží hradí kupující.

3. Reklamace

Pokud po převzetí objednávky zjistíte vadu na zboží, nesoulad skutečně dodávaného zboží a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu, nejpozději do 24 hodin telefonicky, písemně (elektronickou poštou) informujte podávajícího.

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví během záruční doby. Nevztahuje se:

 • na vady vzniklé používáním k jinému než určenému účelu
 • na vady způsobené špatným zacházením se zbožím
 • na běžné opotřebení
 • na poškození živelnou událostí

Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. Odstranitelná vada bude okamžitě bezplatně odstraněna, v případě neodstranitelné vady bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace – pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že všechny osobní údaje uvedené zákazníkem jsou považovány za důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 • Přidat odkaz na:
 • facebook.com

S projektem Gastro Home spolupracují:

Nahoru